URBIS SMART CITY FAIR

Konference chytrých řešení pro města a obce

Veletrhy Brno, a.s.

Vytisknout
IČO: 25582518

Adresa

Výstaviště 405/1
603 00, Brno
Česká republika Zobrazit sídlo na mapě
Tel:
+420 541 152 941
E-mail: adudova@bvv.cz
UMÍSTĚNÍ: Pavilon E I.patro / 025

Produkty na veletrhu

Pavla Vidanová
Pavla Vidanová

Pavla Vidanová
Absolventka oboru Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií UK. Od roku 2015 pracuje na Ministerstvu životního prostředí, odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje. Zde má na starost mj. agendu udržitelného rozvoje měst a adaptace na změnu klimatu. Rovněž se za MŽP podílí na hodnocení výzkumných projektů zejména v rámci programů Prostředí pro život a ÉTA TAČR.
Soňa Jonášová
Soňa Jonášová

Soňa Jonášová
Soňa Jonášová je absolventkou oboru Zemědělského inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně. Po zahraničním studiu a stážích v Holandsku a Španělsku založila v roce 2015 Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. (INCIEN), který funguje od roku 2016 i na Slovensku. V současnosti zde působí jako ředitelka. Cílem INCIEN je aktivní osvěta, prosazování a pomoc s implementací principů cirkulární ekonomiky, a to na všech úrovních od evropského legislativního balíčku o cirkulární ekonomice až po praktické zavádění na úrovni firem, obcí a regionů. Soňa vede několik výzkumných projektů, je zodpovědná za rozvojové aktivity INCIEN a spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami a partnery v ČR i v zahraničí. Hlavní témata, kterým se věnuje: uzavírání biologických a technických cyklů v rámci udržitelného rozvoje společnosti, což jsou oblasti zasahující do zemědělství, lesnictví, vodohospodářství, rozvoje nových ekonomik, oblastí nakládání s odpadem a technologické ekoinovace. Současně je členkou poradních sborů (Brno/Praha aj.) a pracovních skupin souvisejících s využíváním druhotných surovin a rozvoje chytrých měst a regionů (MŽP / MPO / MMR). Je také členkou Komise pro problematiku Klimatu, poradního orgánu Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.
prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.
prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.

prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.
- absolvent FAST VUT v Brně
- profesor pro obor Pozemní stavby
- působí na FAST VUT v Brně jako pedagogicko-vědecký pracovník na Ústavu pozemního stavitelství
- autorizovaný inženýr ČKAIT
- předseda TNK 43 při České agentuře pro standardizaci
- specializuje se na stavební tepelnou techniku, energetickou náročnost a udržitelnost budov
- dlouhodobě se věnuje problematice akumulace tepla při změnách skupenství
- garant studijních programů Environmentálně vyspělé budovy
Martin Košťál
Martin Košťál

Martin Košťál
Absolvent Právnické fakulty Masarykovi Univerzity v Brně v současnosti na pozici vedoucího oddělení motivačních programů na Magistrátu města Brna. Zmíněné oddělení má na starosti dotace orientované na ekologii a zkvalitňování životního prostředí a rovněž energetiku statutárního města Brna. V současnosti je jedním našich hlavních úkolů práce na kampani #PripravBrno, která je zaměřena na plnění cílů Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima. Jeho pomocí chce město na svém území snížit do roku 2030 produkci CO2 o 40 % oproti roku 2000.
Ing. Jakub Kožnárek
Ing. Jakub Kožnárek

Ing. Jakub Kožnárek
Jakub Kožnárek je generálním ředitelem společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., na této pozici působí od roku 2016.
Hlavní činností Brněnských vodáren a kanalizací je výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čistění vody odpadních. Společnost působí nejen na celém území statutárního města Brna, ale i pro další města a obce.
doc. Ing. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Apeltauer, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
Tomáš Apeltauer absolvoval v roce 2003 obor Teoretická fyzika a astrofyzika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a v roce 2010 obor Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství na Fakultě stavební VUT v Brně. V roce 2014 zde byl jmenován docentem pro obor Konstrukce a dopravní stavby, od roku 2018 vede Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Dlouhodobě se specializuje na problematiku agentních modelů a virtuální reality zejména v oblasti bezpečnosti. Je řešitelem řady výzkumných projektů se zaměřením na využití simulace pohybu osob, šíření požáru a toxických látek při navrhování pozemních staveb, organizaci hromadných akcí a plánování protiteroristických opatřeních. Ve stejné oblasti spolupracuje také s partnery z aplikační sféry, mezi které patří např. města, provozovatelé hromadné dopravy nebo architektonické kanceláře.

Dále působí mimo jiné jako člen Výzkumné rady Technologické agentury ČR, Stálého poradního sboru Ministerstva vnitra pro ochranu měkkých cílů nebo Technické normalizační komise Prevence kriminality a ochrana obyvatel.
Vít Prýgl
Vít Prýgl

Vít Prýgl
Dlouholetý zaměstnanec Dopravního podniku města Brna, a.s.
Posledních 20 let na pozici vedoucího tarifního odboru.
Odborník na odbavovací systémy ve veřejné hromadné dopravě.
Působí v odborných skupinách v rámci Sdružení dopravních podniků ČR.
V brněnském dopravním podniku řídil projekty elektronického odbavování cestujících s využitím bezkontaktních platebních karet.
Jan Zvara
Jan Zvara

Jan Zvara
Jan Zvara, vedoucí oddělení Od roku 2017 je na Magistrátu města Brna vedoucím nově založeného Oddělení dat, analýz a evaluací, které spravuje oblíbený datový portál data.brno.cz a vydává Zprávu o stavu města.
Jan Černý
Jan Černý

Jan Černý
Jan Černý je součástí mladého a dynamického týmu pražské městské společnosti Operátor ICT, a.s. (OICT) od března 2017. OICT má pro hlavní město na starosti inovativní projekty a technologie a jeho vizí je vytvářet technologickou budoucnost pro lepší život v Praze. Od roku 2019 Honza řídí projektovou kancelář Smart Prague, která v současné době pracuje na realizaci více než třicítky projektů majících za cíl naplňovat strategii Smart Prague do roku 2030. Inovativní projekty, které má kancelář Honzy na starosti, se věnují oblasti Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turistika, Lidé a městské prostředí a především sběru a využití dat pro chod metropole.
František Kubeš
František Kubeš

František Kubeš
od 7/2019

Magistrát města Brna, vedoucí Odboru strategického rozvoje a
spolupráce

9/2014 - 6/2019

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor regionální politiky, vedoucí oddělení
urbánní politiky; od listopadu 2017 zároveň pověřen řízením odboru regionální
politiky

4/2014 – 8/2014

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor rozvoje a strategie regionální
politiky, vedoucí oddělení strategie regionálního rozvoje

11/2005 – 3/2014

Magistrát města Brna, Kancelář strategie města

1999 – 2005

studium Ostravské univerzity, Přírodovědecká fakulta, Sociální geografie a reg.
rozvoj

Problematika regionálního a lokálního rozvoje, Evropské unie, strategického
plánování, integrovaného rozvoje, metropolitní spolupráce a Smart Cities
(přednášky v ČR i v zahraničí)
Vladimír Sochor
Vladimír Sochor

Vladimír Sochor
Vladimír Sochor je od roku 2015 v pozici ředitele odboru energetické účinnosti a úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracoval v celé řadě míst na provozních a ekonomických pozicích na různých úrovních a měl také zkušenosti práce v bance. Ve společnosti SEVEn (poradenská společnost v oblasti energetické účinnosti), pracoval poprvé v letech 1994 až 1999. Poté působil ve dvou firmách energetických služeb (SIEMENS a MARTIA) a od roku 2006 pracoval v SEVEn opět.
Specializoval se na ekonomické a finanční analýzy projektů v oblasti energetické účinnosti a zabýval se financováním investic do energeticky úsporných projektů. Poslední roky v SEVEn zastával pozici ředitele ekonomického úseku a zároveň byl senior konzultantem v oblasti úspor energie a metody EPC.
Aktuálně je jeho snahou měnit přístup k energetické účinnosti zejména na české scéně z pozice státního úředníka.
David Koppitz
David Koppitz

David Koppitz
David Koppitz je absolventem Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a Southern Oregon University v USA. Od roku 2015 řídí regionální rozvoj ČR z manažerských pozic Ministerstva pro místní rozvoj, nejprve jako ředitel odboru regionální politiky, nyní z pozice náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje. Před působením ve státní správě získával odbornou a manažerskou praxi ve vedení mezinárodní poradenské firmy pro municipální sektor, kde úzce spolupracoval s řadou měst a obcí i jejich asociacemi. Je spoluautorem publikace o strategickém plánování a řízení pro města, obce a regiony.
Radka Vladyková
Radka Vladyková

Radka Vladyková
Radka Vladyková působí od února 2019 jako výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR. Zkušenosti se samosprávou nabrala mimo jiné ve funkci starostky města Jesenice u Prahy (9,2 tisíc obyvatel, okres Praha západ), pracovala i jako členka Legislativní komise SMO ČR. Vystudovala Metropolitní univerzitu Praha v oboru Evropská studia a veřejná správa.
Ing. Tomáš Volařík, Ph.D.
Ing. Tomáš Volařík, Ph.D.

Ing. Tomáš Volařík, Ph.D.
Vzděláním geodet doktorského stupně (Ph.D.), které absolvoval na Fakultě stavební VUT v Brně.
Od roku 2013 se věnuje 3D technologiím sběru dat (letecké, mobilní i pozemní laserové skenování) a informačnímu modelování budov a regionů.
V letech 2014-2019 se podílel na řešení projektu „Inteligentní regiony – Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj“.
Aktuálně se věnuje problematice BIM stávajících objektů, digitalizace prostorových informací a 3D informačnímu modelování budov a regionů.
Působí na Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně jako odborný asistent a dále jako zakladatel a jednatel společnosti Smarticity Technologies, s.r.o.
Josef Šaroun
Josef Šaroun

Josef Šaroun
V roce 1986 dokončil VUT obor ekonomika a řízení výroby.
1986 až 1993 Adamovské strojírny samostatný projektant (investice a nákup technologií)
1993 až 2001 ADAST-Systems vedoucí údržba (strojní a elektroúdržba, energetika)
2001 až 2009 ADAST Adamov ředitel údržby a energetiky (údržba strojů a areálu)
2009 dodnes Technické sítě Brno a.s. provozně technický ředitel (údržba veřejného osvětlení, kolektorů a energetika)
Romana Jalůvková
Romana Jalůvková

Romana Jalůvková
Romana Jalůvková, sociální geografka, která v současné době pracuje jako specialistka spolupráce s akademickým sektorem na Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna. Její prací je propojovat a navazovat spolupráci veřejné sféry s brněnskými univerzitami a výzkumnými a vývojovými centry.
Jan Žák
Jan Žák

Jan Žák
Jan Žák, projektový manažer eshopu městských služeb Brno iD pro DPMB a MMB. Lektor na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, kde se věnuje výuce managementu a projektového řízení. Vedoucí projektu Meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS.
Michal Lakomski
Michal Lakomski

Michal Lakomski
Graduate of Management at Law and Administration Faculty of the Adam Mickiewicz University in Poznan, and post graduate studies in mobile applications. Deputy director of Organisational Department of Poznan City Hall. Exercises supervision over the system of management, information services and technologies, information security, organisational affairs and archives. Proxy of the President of the City of Poznan for Smart City.
Prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.
Prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.

Prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.
Ambasador městského ekosystému Brno za oblast Vědecké Brno - Brno Science Partners (BSP)
Profesor VUT Brno
Specialista pro vytápění a vzduchotechniku, energetické hodnocení budov a chytré regiony, kvalitu vnitřního prostředí budov
Ladislav Ochrana
Ladislav Ochrana

Ladislav Ochrana
Vedoucí střediska provozu a údržby zdrojů
Vystudoval FUT FSI Brno – Tepelné a jaderné zdroje a zařízení.
V Teplárnách Brno pracuje od roku 1996. Začínal jako směnový vedoucí provozu Červený mlýn, od roku 2011 je vedoucím střediska provozu a údržby zdrojů, které zahrnuje řízení všech velkých výrobních zdrojů Tepláren Brno (tj. Špitálka, Červený mlýn, Brno-sever a Staré Brno).
Martin Krupauer
Martin Krupauer

Martin Krupauer
Absolvent ČVUT a AVU Praha, obor architektura, autorizovaný architekt ČKA.

Hostující architekt Slovenské komory architektů.

Spoluzakladatel firmy Atelier 8000, dnes A8000, od roku 1990 nepřetržitě fungující atelier podepsaný pod mnoha významnými projekty v celé ČR i v zahraničí.

Autor či spoluautor všech strategií, koncepcí, studií, územních plánů, návrhů a projektů zpracovaných v A8000.

Vedoucí týmu přípravy výstavby Vltavské filharmonie v Praze.

Člen komise hl. města Prahy pro nový metropolitní plán 2017.

6 let předseda správní rady Kulturního epicentra Bazilika a Solnice v Českých Budějovicích.
Vladimír Jurik
Vladimír Jurik

Vladimír Jurik
Je predsedom Smart Cities Klubu, ktorý združuje inovatívne slovenské mestá a expertov v rôznych oblastiach Smart Cities. Venuje sa problematike Inteligentných miest a Inteligentných regiónov, kvalite a bezpečnosti verejných priestorov a téme udržateľnej mobility. Spoluorganizoval 5 ročníkov medzinárodnej konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities – určenej vedúcim predstaviteľom verejnej a štátnej správy, ako aj expertom v tejto oblasti. So svojimi spolupracovníkmi a partnermi zo ZMOS a v posledných rokoch v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa od roku 2007 podieľa na organizovaní Letnej školy Smart Cities vo Švédsku a v Dánsku, predtým Letnej školy tvorby moderných verejných priestorov. Spolupracuje s kľúčovými partnermi v oblasti tvorby Smart Cities doma aj v zahraničí - najmä v Škandinávii a Holandsku.
Lukáš Grůza
Lukáš Grůza

Lukáš Grůza
Absolvent Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje v Oddělení dat, analýz a evaluací brněnského magistrátu jako manažer projektu RUGGEDISED (Horizon 2020) a specialista evaluací. Dříve na městě působil jako koordinátor pro Smart City. Zkušenosti má také z neziskového sektoru i jako volený zástupce ve veřejné správě.
Adam Pajgrt
Adam Pajgrt

Adam Pajgrt
Adam Pajgrt se na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy jako specialista strategie a rozvoje již šestým rokem věnuje řízení mezinárodních projektů z oblasti smart cities, přenášení a popularizování zahraniční dobré praxe a nyní zejména aplikovanému výzkumu v oblasti inovační správy a řízení měst s důrazem na kulturu práce ve veřejné sféře. Adam Pajgrt má rozsáhlé zkušenosti s řízení interdisciplinárních týmů a budování mezisektorového partnersví a to jak v kontextu městského rozvoje, tak i v korporátní oblasti, kde jako projektový manažer odřídil několik inovačních projektů T-mobile.
David Škorňa
David Škorňa

David Škorňa
David Škorňa je absolventem Fakulty ekonomické, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Dlouhodobě působil na Ministerstvu pro místní rozvoj na pozici ředitele odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií EU fondů. Na Svazu měst a obcí ČR působil v roli ředitele sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů, aktuálně zde řeší vybrané mezinárodní projekty. Hlavní jeho doménou je koordinace mezinárodního projektu SPARCS (Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS) za město Kladno, který se zaměřuje na chytrou energetiky, elektromobilitu a další oblasti vč. přípravy městské čtvrti s pozitivní energetickou bilancí (tzv. Positive Energy District). Profesně se zaměřuje na oblast energetiky, inteligentních měst, ekonomických a finančních otázek vč. EU fondů či přímo řízených nástrojů EU, dále se věnuje smart governance a plánování ve veřejné sféře, aktivně spolupracuje s výzkumnou a podnikatelskou obcí.
Petr Komínek
Petr Komínek

Petr Komínek
Georg Houben
Georg Houben

Georg Houben
Petr Selník
Petr Selník

Petr Selník
Svetoslav Mihaylov
Svetoslav Mihaylov

Svetoslav Mihaylov
Vladimír Dzurilla
Vladimír Dzurilla

Vladimír Dzurilla
Luana Bidasca
Luana Bidasca

Luana Bidasca
Tereza Čížková
Tereza Čížková

Tereza Čížková
László Mátyus
László Mátyus

László Mátyus
Lukáš Hataš
Lukáš Hataš

Lukáš Hataš
Roman Nekula
Roman Nekula

Roman Nekula
Juraj Atlas
Juraj Atlas

Juraj Atlas
Graham ColClough
Graham ColClough

Graham ColClough
Josef Remeš
Josef Remeš

Josef Remeš
Han Vandevyvere
Han Vandevyvere

Han Vandevyvere
Miloš Prokýšek
Miloš Prokýšek

Miloš Prokýšek
Miloslav Jurik
Miloslav Jurik

Miloslav Jurik

Obory činnosti