Stavební veletrh Brno

Übersetzung nicht verfügbar.

Jak nepustit pryč vodu, využít její recyklaci a srážky

O hospodaření s vodou se mluví stále více, jak se zvedají letní teploty, voda mizí a vyhlašuje se čím dál více zákazů zalévání, napouštění bazénů. Některé obce jsou od pitné vody kvůli jejímu nedostatku pod zemí odstřihnuté dlouhé měsíce a situace se řeší až do podzimních dnů dodávkou v cisternách. Proto se mnohem víc mluví o tom, jak využívat srážkovou a odpadní vodu, která teď nazdařbůh odtéká pryč do kanalizace a pracuje se s ní velmi málo. Také se stále častěji řeší, jak vodu recyklovat.

Jak vodu nepustit pryč a využít jí co nejvíce, poradí na Stavební veletrhu dvě specialistky. Helena Wierzbická z brněnského Vysokého učení technického se ve čtvrtek 27. února podívá na hospodaření se srážkovou vodou, Alena Vaščáková, taktéž z VUT, se v sobotu 29. února bude věnovat recyklaci vody. Obě besedy plné cenných rad spadají do programu České komory autorizovaných architektů a inženýrů.

Nejčastější otázky v oblasti hospodaření se srážkovou a takzvanou šedou vodou

  • Jaké možnosti jsou s dešťovkou a šedou vodou zejména u již postavených domů?

Možnosti využití srážkové vody u stávajících objektů je závislé na velikosti stávajících odvodňovaných ploch, možnostech umístění akumulačních nádrží a samozřejmě na vhodnosti pozemku pro takovýto zásah. Recyklace šedé vody u stávajících objektů je problematická, protože vnitřní rozvody nejsou uzpůsobeny dělení odpadní vody, takže by to znamenalo mnohdy i poměrně velký stavební zásah. Velmi často je problém s nedostatkem místa pro umístění akumulačního zařízení a řídící jednotky.

  • V domě musejí být dvojí rozvody – na pitnou a tu „druhou vodu“?

Velikost stavebního zásahu je individuální podle dispozice objektu. Současné vedení – vodovodní rozvod pitné vody (pomineme-li rozvod teplé a cirkulační vody), kanalizační rozvod odpadní vody a rozvody srážkové vody - by byly nahrazeny nebo doplněny. Rozvod pitné vody a srážkové vody by zůstal, jednotné odpadní potrubí splaškové vody by bylo nahrazeno rozvody pro odvod separované vody šedé, černé plus žluté, případně černé a žluté zvlášť. A dále by bylo potřeba instalovat potrubí užitkové vody (bílé vody) pro splachování toalet a pisoárů nebo jiné provozní využití.

  • Pokud chci s dešťovkou nebo šedou vodou zalévat, stačí mi jímka, z níž jen čerpadlem vytahuji vodu do hadice, nebo je potřeba – zejména v případě šedé vody – čistička?

Pokud chceme zalévat srážkovou vodou, stačí nám vybavit akumulační nádrž sítem, které zachytí větší nečistoty. V případě šedé vody je nutné její membránové předčištění (filtrace a biologické předčištění), avšak i tak zavlažování tímto druhem vody nechtějí vodoprávní úřady povolovat z důvodu možné kontaminace podzemních vod.  Pro případné kladné vyřízení vždy požadují posudek hydrogeologa.

  • Z praktického hlediska, pokud používám v domácnosti nepitnou vodu a jedu na nějakou dobu pryč, co musím udělat, aby mi voda nezahnívala?

Ideální varianta je uzavřít a vypustit potrubí, v případě akumulační nádrže by mělo být zamezeno přístupu světla a garantována teplota alespoň pod 18 °C.

  • Z ekonomického hlediska u již postavených domů - vyplatí se to obyvateli?

Vyplatí se určitě varianta akumulace srážkové vody a její využití minimálně pro zalévání pozemku. Cena akumulačních nádrží je však velmi různá! Pro návrh zpětného využití šedé vody, případně společného využití šedé a srážkové vody v objektu, je potřeba udělat ekonomickou rozvahu, včetně stavebních úprav, nákupu jednotlivých technologií a spotřeby energií. Pokud by návratnost této úpravy přesahovala 10 let, někdy se uvádí 5 let, ale to není moc reálné, pak se tato instalace nevyplatí. Dotační program deklaruje návratnost bez dotace okolo 20 let.

  • Co všechno musí zájemci "podstoupit", co se týká dokumentů? Kde všude musím svoje rozhodnutí hlásit a čeká mne souhlas na stavebním úřadu?

Řešení nakládání se srážkovou vodou je stavebním procesem a stavební úřad na jeho realizaci vydává stavební povolení, rozhodnutí o dodatečném povolení nebo rozhodnutí o povolení změn stavby a změn užívání a v závěru kolaudační souhlas podle toho, v jaké fázi stavby o hospodaření s vodou uvažujete. Žádosti o zahájení procesu musí předcházet souhlas vodoprávního úřadu, potvrzení o možnosti vypouštění odpadní vody do vod podzemních a projektová dokumentace k plánovanému záměru. V případě zpětného využití šedé vody v objektu je nutné vyjádření správce kanalizační sítě. Pokud žádáte o dotaci, je nutné prostudovat dotační podmínky na její poskytnutí  (https://www.dotacedestovka.cz/). Podle zkušeností odborníků je nejlepší se v prvé řadě obrátit na příslušný stavební úřad, který by měl stanovit podmínky, za jakých je možné záměr realizovat. Jaká potvrzení je nutná doložit a od které instituce, se může lišit úřad od úřadu.

  • Když chci vyhloubit studnu, co mne čeká? Systém zavedení vody z ní je stejný jako v případě dešťovky a šedé vody?

Studna je vodním dílem, proto k jejímu povolení je nutný hydrogeologický průzkum, kdy podle ČSN 75 5115 je vždy nutné hloubit studnu jako průzkumné dílo a teprve po jeho vyhodnocení žádat o povolení stavby studny z tohoto průzkumného díla. K povolení stavby studny je třeba povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami, ke kterému se ze zákona musí vyjádřit odpovědný řešitel geologických prací z oboru hydrogeologie. U studní, které nejsou určeny pro jednotlivou domácnost, ale například pro podnikání, je třeba dodat  vyjádření správce povodí. Účelu, pro jaký bude voda ze studně využívána, bude odpovídat i technologie čerpání. Princip čerpání je prakticky stejný jako u nádrží na srážkové a odpadní vody (využití čerpadla), rozvody však budou samostatné bez připojení na řídící jednotku. Nesmí dojí k propojení rozvodů pitné vody z vnějšího vodovodu pro vnější potřebu, v případě jejich existence v objektu, s vodou ze studně.

Weitere News von der Messe

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše