Baumesse Brünn

Übersetzung nicht verfügbar.

Požární ochrana staveb, silně sledované téma

Normy týkající se požární bezpečnosti bytových a rodinných domů se stále vyvíjejí a zpřísňují, ale nemusí být pro stavbaře strašák. Odborným i laickým návštěvníkům Stavebního veletrhu Brno o nich přednášela Ing. Marie Rusinová, Ph.D., z VUT v Brně, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT. Na jejích přednáškách bylo pokaždé plno. V rozhovoru poradila řešit požární ochranu už ve fázi návrhu stavby.

Přednášela jste především o normách požární bezpečnosti staveb. Zpřísňují se?

Zpřísňují se spolu s tím, jak se vyvíjí stavebnictví, jak se zvětšuje rozsah staveb a roste jejich vybavenost technickým a technologickým zařízením. Normy požární bezpečnosti staveb musí reflektovat současný stav a trendy.

Kladou současné normy vyšší nároky na stavební materiály a výrobky?

Normy stanovují mimo jiné požadavky na požární odolnost konstrukcí, to jest dobu v minutách, po kterou musí konstrukce odolávat účinku požáru bez porušení své funkce. Pokud normy předepisují druh konstrukční části, musí být splněn výrobkem s certifikátem deklarujícím tyto vlastnosti.

Takové výrobky se používají i v interiéru, například nehořlavé textilie…

Požadavky norem se týkají zejména konstrukčních prvků, protože ty jsou z hlediska požární bezpečnosti stavby prvotní. Zařízení budovy je až druhotné, i když zde klademe některé omezující podmínky, například na chráněných únikových cestách nesmí být žádné požární zatížení.

Jak je to u dřevostaveb, které jsou hořlavé už z principu?

Dřevostavby mají v České republice těžké životní podmínky a z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou velice omezeny. Obecně lze říci, že s dřevostavbou nelze překročit devět metrů požární výšky, to při předpokladu tří metrů konstrukční výšky znamená čtyři podlaží. Čím výš dřevostavba roste, tím náročnější požadavky na požární odolnost konstrukce musí splňovat. Není lehké to všechno naplnit. Jsou země, které nemají tak striktní limitující kritéria, a jiné, kde jsou limitující kritéria otevřenější při použití nějakých aktivních požárně-bezpečnostních zařízení, například samočinného hasicího zařízení, což u nás není.

Požární ochrana je letos jedním z nosných témat veletrhu. Co bylo cílem doprovodného programu a koho měl oslovit?

Přednášky jsme zaměřili jak na laiky, tak na odborníky. Cílem byla osvěta, protože dokonce i pro projektanty stavební části jsou některá limitující kritéria požární bezpečnosti staveb stále překvapující. Je potřeba dávat lidem na vědomí, že existují a že naplnění požárně-bezpečnostních požadavků může mít na stavbu významný dispoziční, architektonický i materiálový vliv.

Jaký požadavek může odborníky překvapit?

Na veletržní přednášce o požární ochraně v bytových domech jsme diskutovali třeba o pravidlech pro únikové cesty. Jestliže v objektu navrhneme chráněnou únikovou cestu, která má určité parametry odvětrání, je nutné tyto parametry naplnit nejen v tubusu schodiště, ale také na navazujících chodbách, které obyvatele bytového domu vyvádějí na volné prostranství. Nestačí provětrat schodišťový prostor, ale je nutné provětrávat i zbytek půdorysu v rámci prvního nadzemního podlaží. To jsou věci, na které někdy zapomínají i odborníci.

Na co se zapomíná u rodinných domů?

U dřevostaveb se zapomíná, že když se nestaví z certifikovaného systému deklarujícího konstrukci druhu DP2, jde o konstrukci druhu DP3. Všechny obvodové stěny pak vykazují kvalitu požárně otevřené plochy, od nich se odvozují odstupy, které i u obyčejného rodinného domu mohou dosáhnout až deseti metrů.  Řešitelné to je, ale je nutný velký pozemek a hlavně je potřeba o tom vědět.

Jaké bylo hlavní poselství veletržního dne na téma požární ochrana?

Projektanti stavební části a laická veřejnost by měli vědět o limitech z pohledu požární bezpečnosti staveb a počítat s tím, že mohou být docela striktní. Měli by už ve fázi návrhu stavby oslovit někoho, kdo řeší požární bezpečnost staveb, aby se ty nejmarkantnější záležitosti typu počtu a druhu únikových cest nebo materiálového řešení zamýšleného objektu podchytily včas. Existuje seznam autorizovaných osob požární bezpečnosti staveb, který eviduje Státní požární dozor Hasičského záchranného sboru ČR a zájemci ho najdou i na stránkách ČKAIT.

Je odborná konzultace nezbytná i u staveb menšího rozsahu?

Včasnou konzultaci navrhované stavby z pohledu požární bezpečnosti staveb bych určitě doporučila. Kritéria požární bezpečnosti staveb dosáhla už takového měřítka, že pokud se jim člověk nevěnuje, s nejvyšší pravděpodobností neobsáhne všechno. U obyčejného rodinného domku musím sáhnout po normě pro nevýrobní objekty, pro budovy pro bydlení, pro zásobování požární vodou, a když mám stavbu zateplenou, tak i pro společná ustanovení. Je potřeba znát souvislosti a vědět, jakým způsobem je možné je naplnit. Stavět prostě není jen tak, a to ani z pohledu požární bezpečnosti.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše