IDET

Co přesně uvidíte v IDET ARENĚ

Kdo se letos účastní ukázek v IDET ARENĚ a co jednotlivé složky předvedou?

 • předváděcí jízdy vozidel
 • ukázky zásahu jednotky Policie České republiky - služební hipologie, zásahová jednotka
 • ukázky zásahu Hasičského záchranného sboru – nová hasící pancéřovaná T8x8
 • ukázky zásahu Městské policie – zásah štítového družstva a jednotky psovodů při hromadném narušení veřejného pořádku
 • ukázky Armády Slovenské republiky
 • ukázky Vězeňské služby ČR
 • ukázky Celní správy – služební kynologie, hlídky mobilního dohledu
 • ukázky studentů Univerzity obrany - výběrová zájmová skupina Commandos
 • letové ukázky dronů

Zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje

Ukázka zásahové jednotky bude demonstrovat činnost jednotky při napadení doprovodu chráněné osoby. Bude použito několika vozidel, imitačních prostředků a střelby slepými náboji. Ukázka bude zaměřena na dynamickou činnost a taktiku obrany.

Zásahová jednotka působí od 1. ledna 2010 na území Jihomoravského kraje, kraje Vysočina a Zlínského kraje. Úkoly zásahové jednotky jsou velice specifické a týkají se především ochrany nebo obnovení vnitřního pořádku a bezpečnosti na veřejných místech. V souvislosti s organizovanou trestnou činností se jednotka využívá zejména ve fázi realizace odhalené trestné činnosti.

Mezi speciální úkoly jednotky patří zejména zajištění bezpečnosti a přepravy chráněných osob. Dále přeprava nebezpečných látek, munice, zbraní, věcí a cenností pro bankovní ústavy a další státní instituce (např. muzea), doprovody štěpných materiálů do jaderných elektráren a ochrana objektů. Dalším speciálním úkolem jsou prvotní opatření proti teroristům, únoscům osob a dopravních prostředků a pyrotechnické prohlídky při všech uvedených činnostech.

Zásahová jednotka má své místo, stejně jako celá Policie ČR, v integrovaném záchranném systému. Zde vykonává zejména práci ve výškách s využitím vrtulníku, práci s trhavinami, vyprošťování osob a další speciální činnosti.

Oddělení služební hipologie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje

Jízdní policie Brno ve své ukázce předvede připravenost koní a jezdců při nácviku rušivých jevů:

 • reakce koní na prapory a transparenty
 • práci s obuškem, ovládání koně jednou rukou
 • skok přes oheň
 • reakce koně na střelbu
 • střelba z koně airsoftovou zbraní
 • průchod dýmovnicemi
 • vytlačování koněm

Oddělení služební hipologie v Brně působí od roku 1993, dříve jako Oddělení jízdní policie, kdy navázalo na tradice jízdní policie, které sahají do roku 1948. V současné době je nedílnou součástí služby pořádkové policie. Oddělení služební hipologie se zaměřuje ve službě především na hlídkovou činnost v rekreačních a chatových oblastech, na pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách. Dále se podílí na obnově veřejného pořádku, především na rizikových fotbalových utkáních, demonstracích a setkáních extremistických skupin. Jízdní policie působí na celém území Jihomoravské kraje, ale dle bezpečnostní situace i na celém území ČR.

Zázemí má jízdní policie v Brně-Medlánkách, kde má ve své stáji 13 koní, se kterými pracuje 12 policistů. Jízdní policie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje se může pochlubit i několika úspěchy na Mezinárodních závodech v Brně, Polsku a Maďarsku. V roce 2014 zvítězili ve všech soutěžích doma i v zahraničí. V loňském roce obsadili první tři místa na Mezinárodním mistrovství ČR v jezdectví v Brně za účasti 7 evropských zemí a druhé místo na Mezinárodním setkání Jízdních policií v polské Lodži.

Městská policie Brno

Ukázka práce strážníků Městské policie Brno se zaměří na zvládnutí agresivního davu. Štítové družstvo strážníků pořádkové jednotky ve spolupráci s psovodem bude mít za úkol nejen zklidnit rušnou situaci, ale také zadržet agresory útočící na kordon. Poradit si budou muset nejen s předměty vrhanými z davu, ale také s nečekaným ozbrojeným pachatelem.

Městská policie Brno byla zřízena v rámci samostatné působnosti Statutárního města Brna v roce 1992. MP je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Hlavní úkoly MP Brno:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • se podílí na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Ozbrojené sily Slovenské republiky

Ozbrojené sily Slovenské republiky, podobně jako armády mnoha dalších států východní Evropy, zahájily proces modernizace, aby zvýšily svou bojovou způsobilost. Jedním z modernizačních projektů, který byl úspěšně dokončený, je modernizace bojového vozidla pěchoty (BVP).

Na veletrhu IDET 2019 bude představená modernizovaná verze BVP-2 pod označením BVP-M, jako verze pro pěchotu s dálkově ovládanou zbraňovou soustavou TURRA 30 namísto původní osádkové věže. Zbraňová soustava TURRA 30 byla projektovaná a vyrobená v slovenském obranném průmyslu. Charakteristickým znakem BVP-M je automatický 30 mm kanón 2A42 se schopností střelby dvou rozdílných druhů střel bez nutnosti přebíjení nábojových pásů. Podpůrný zbraňový systém k ničení živé síly představuje kulomet PKT ráže 7,62 mm. Pro ničení pancéřových cílů je určeno dvojité odpalovací zařízení PTRK Konkurz. Zbraňová soustava TURRA 30 umožňuje zjišťovat, sledovat a ničit cíle ve dne, v noci a za zhoršených povětrnostních podmínek. Pro tento účel disponuje panoramatickým pozorovacím systémem velitele a pro vedení palby systémem řízení palby střelce.

Plánovanou dynamickou ukázkou bude snaha mechanizovaného družstva působícího na vozidle BVP-M předvést přiblížení se k objektu (cíli) pod taktickým námětem. BVP-M se přiblíží k objektu, kde po přiblížení vozidlo zpomalí a střelec-operátor vede palbu do objektu na krytí mechanizovaného družstva. Následně mechanizované družstvo za podpory vozidla BVP-M vede palbu na bránícího nepřítele, postupuje vpřed s cílem zničit nepřítele a ovládnout objekt. Po dosažení cíle mechanizované družstvo za využití zakouření prostoru pod krycí palbou nasedne na vozidlo BVP-M a opouští prostor střetu.

Vězeňská služba ČR

 Napadení eskorty s MBO

Je prováděna eskorta s mimořádným bezpečnostním opatřením (MBO), a to za využití pancéřového vozidla a dvou vozidel doprovodných, k soudnímu jednání nebo do zdravotnického zařízení. Při zastavení eskortní kolony na místě určení dojde při vyvedení vězněné osoby k napadení eskortní sestavy – formace pachateli, a to s cílem osvobodit vězně. Příslušníci budou reagovat na tento útok jednak krycí palbou, odvedením vězněné osoby zpět do eskortního pancéřového vozidla a část týmu tento prostor opustí. Zbytek příslušníků provedou zákrok na pachatele a vozidla, potlačí a eliminují tento útok, zajistí pachatele a celý prostor incidentu.

Útěk vězněných osob ze střeženého objektu

Vězněným osobám se podaří uprchnout ze střežené části věznice. Po překonání stavebně technického zabezpečení – plotu se dostanou na veřejnou komunikaci. Zde již na ně čeká vozidlo společníků. Je neprodleně vyslán zásahový tým, který má přesný popis vězněných osob a také popis vozidla, které monitoruje kamerový systém. Po dojetí vozidla pachatelů je proveden zákrok na vozidlo. Následně je provedeno zadržení osob, které kladou aktivní odpor, a prohlídka vozidla, poutání a prohlídka pachatelů a následné vyeskortování z prostoru.

Posláním Vězeňské služby ČR je zajišťovat výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a bezpečnost a pořádek v soudních budovách. Vězeňská služba spravuje a střeží věznice a detenční ústavy. Dále střeží, předvádí a eskortuje vězněné osoby. K dalším úkolům patří výzkum v oboru penologie, jehož výsledky aplikuje v praxi.

Univerzita obrany

Taktickou ukázku na téma „Činnost patroly za přesunu“ provedou studenti dvou brněnských fakult Univerzity obrany (Fakulty vojenského leadershipu a Fakulty vojenských technologií) – příslušníci výběrové zájmové skupiny COMMANDOS.

Ukázka bude demonstrovat zasazení mobilní patroly v nestabilním prostředí operace. Patrola bude při plnění bojového úkolu nucena zastavit na krátkou zastávku z důvodu poškození vozidla. Nepřítel využije tuto činnost k nastřelení znepřátelenými osobami. Při ukázce bude využit pěší prvek jako přímá ochrana patroly ke zničení nepřítele. Dále pak prostředek k provedení analýzy defektace na dálku. Po provedení defektace pokračuje patrola v plnění úkolu. Při ukázce budou využita bojová vozidla i vozidla k přepravě materiálu. Znepřátelené osoby (2 osoby) provedou nastřelení pěší hlídky cvičným střelivem ze samopalů Sa-58V, pěší hlídka bude vyzbrojena útočnými puškami CZ 810 BREN, včetně vedení střelby cvičným střelivem z těchto zbraní.

Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojenského, vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. Je rovněž centrem celoživotního vzdělávání. Realizuje i neakreditované nejvyšší rezortní vzdělávání formou kvalifikačních kurzů pro vyšší důstojníky. Škola je otevřená i civilním a zahraničním studentům. Univerzita obrany má své nezastupitelné místo v systému českých vysokých škol a poskytuje vzdělání srovnatelné se vzděláním získaným na civilních vysokých školách v České republice.

Univerzita obrany připravuje vojenské profesionály a další odborníky působící ve sféře bezpečnosti a obrany státu na základě potřeb Armády ČR, státní správy a smluvních závazků s ostatními demokratickými státy. Příprava probíhá na bázi nejnovějších poznatků z vojenství, výzkumu a vývoje v národním i mezinárodním měřítku a vlastního vědeckého bádání. Vzdělávání na univerzitě je směrováno k širšímu zaměření odborného profilu absolventů, což umožňuje jejich lepší uplatnitelnost a kariérní růst v měnících se podmínkách v armádě. Všestrannost vzdělání rovněž vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů univerzity i v civilním životě.

Celní správa České republiky

Zadržení nebezpečných pachatelů

Speciální taktická skupina Generálního ředitelství cel provede ukázku zadržení nebezpečných pachatelů pašujících do České republiky omamné a psychotropní látky. Tato skupina se na podobnou činnost zaměřuje v rámci společných výcviků a vznikla pro součinnost s Odborem pátrání GŘC. Nebezpečný pachatel přijede na místo předávky osobním vozidlem a spojí se s komplicem. Specialisté sledují pachatele a v okamžiku předávky zboží zasahují. Za pomoci donucovacích prostředků znehybní pachatele a podrobí je důkladné bezpečnostní prohlídce. V rámci dynamické ukázky taktického zásahu budou veřejnosti předvedeny hmaty, chvaty, poutání, prohlídka vozidla, odvoz pachatelů.

Kynologické ukázka (dopolední část)

Hlídka mobilního dohledu si vytipuje osobní vozidlo ke kontrole, které je dynamicky zastaveno. Kontrolovaný řidič je upozorněn, že celní správa pátrá po zboží uniklém celnímu dohledu, a je požádán o osobní doklady pro doložení identity. Pro vzrůstající agresivitu bude řidič celníky vytažen z vozu, spoután a zkontrolován, zda nemá u sebe zbraň. K následné kontrole vozidla bude přivolán psovod se služebním psem specializujícím se na vyhledávání omamných a psychotropních látek a zbraní. Pes kontroluje vnější a vnitřní část vozidla, následně označí místa nálezu zbraně a omamné látky. Hlídka naloží dealery a odveze je k dalšímu řízení.

Kynologické ukázka (odpolední část)

Při této ukázce představí celní správa práci hlídek mobilního dohledu a psovoda se služebním psem, který je zařazen do kategorie „všestranný“. Hlídka si vytipuje osobní vozidlo ke kontrole, které je dynamicky zastaveno. Kontrolovaný řidič je upozorněn, že celní správa pátrá po zboží uniklém celnímu dohledu, a je požádán o osobní doklady pro doložení identity. Pro vzrůstající agresivitu bude řidič celníky vytažen z vozu, spoután a zkontrolován, zda nemá u sebe zbraň. Spolujezdec utíká, je zastaven a zadržen služebním psem. Hlídka při bezpečnostní prohlídce nalézá zbraň a oba zadržené pachatele odváží k dalšímu šetření.

Celní správa České republiky je bezpečnostním sborem a její činnost je součástí systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie. Při realizaci tohoto dohledu pak postupuje v souladu s jednotnými celními předpisy Evropské unie, dle kterých přiděluje zboží některé z celně schválených určení, včetně propuštění zboží do některého z celních režimů, a pro toto zboží stanovuje a vybírá vzniklý celní dluh. Mimo jiné vykonává kontrolu zahraničního obchodu s vojenským materiálem, kontroluje provádění společné zemědělské politiky Evropské unie, nakládání s odpady, obchod s chráněnými druhy fauny a flóry a také nelegální zaměstnávání cizinců.

Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR

Tradiční ukázky v IDET ARENĚ na letošní akci zajistí Záchranný útvar HZS ČR. Předvede zde činnost a obsluhu cisternové zodolněné stříkačky CZS 40 S3. Jedná se o kolové vozidlo na podvozku Tatra T815-7 8x8 o délce 11 metrů a šířce 2,5 metrů. Cisternová zodolněná stříkačka je konstruována pro nasazení v prostředí s vysokou mírou ohrožení obsluhy, podvozku a hasicí technologie a ve složitých terénních podmínkách. Zejména při lesních požárech a v místech s možností výskytu nevybuchlé munice, tlakových lahví, v chemických  a petrochemických provozech. Kabina je odolná proti mechanickému poškození na úrovni balistické ochrany ve stupni 2 (2 a/b dle STANAG 4569) a vybavena filtroventilací.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše