Národní výstava myslivosti

Přijďte se seznámit s příběhy myslivosti

Mottem Národní výstavy myslivosti 2019 jsou „příběhy myslivosti“. Myslivost v Čechách a na Moravě se představí prostřednictví příběhů, které budou ilustrovány mnoha exponáty, panely, fotografiemi a dalším názorným materiálem. Návštěvníci tak budou moci prožít příběhy související s myslivostí z minulosti i současnosti a seznámit se tak s tradicemi, souvislostmi a především s naplňováním hlavního poslání myslivosti, kterým je péče o krajinu a volně žijící zvěř.

Příběh lovecké dýky

Na jedné z doprovodných výstav Národní výstavy myslivosti 2019 bude představena dýka Gladius.


Prof. Josef Opletal

Prof. Josef Opletal se narodil dne 20. listopadu 1863 ve Studenci u Prostějova . Po absolvování národní školy ve Smržicích studoval na České reálné škole v Prostějově, kde v roce 1882 složil maturitní zkoušku s vyznamenáním. Vynikal v technických oborech, zvláště v deskriptivní geometrii. Měl sklon k myslivosti a zaujal ho život v lese. Proto se v roce 1883 přihlásil ke studiu na lesnickém odboru Vysoké školy zemědělské ve Vídni. Tříleté studium ukončil v roce 1886 s vyznamenáním.


Příběh obory Kralice

Obora Kralice je velmi starý objekt, její založení je různými autory uváděno odlišně. Dančí zvěř v okolí Náměště musela být již před husitskými válkami. Městečko Mohelno, které leží nedaleko obory Kralice má ve znaku daňka od roku 1417. Tehdejší majitel, Petr z Mohelna, přívrženec krále Zikmunda, vyžádal, aby městečku Mohelnu byl udělen nový znak. Král svolil, aby městečko přijalo znak Petrův se sedícím daňkem ve středním zlatém poli.


Příběh lovecké zbraně

Lov byl v historických dobách jedním ze základních zdrojů potravin a způsobů boje o přežití, a proto i nástroje používané k lovu, tedy zbraně, byly v popředí lidského zájmu. Výstava v kostce ukáže cestu od kamenných nástrojů přes chladné lovecké zbraně až k palným loveckým zbraním, které se rozšířily s objevem a používáním střelného prachu a dalším technickým pokrokem.


Příběh skrytý v jelením paroží

Opakující se cyklus, kdy jelenům vyrůstají každý rok z jara parohy, které na podzim po říji shazují, je dobře známý každému myslivci i široké veřejnosti. Ne však tolik detaily, proč tomu tak je, jak rychle paroží roste, kolik váží a jak se se shozeným parožím dále nakládá – to vše se návštěvník výstavy na místě dozví.


Příběh unikátních srnců

Paroží, jako významné lovecké trofeje, se mezi sebou poměřují. Proto byly už od začátku minulého století pro jednotlivé druhy červené zvěře sestavovány hodnotitelské metody, podle kterých byly posuzovány trofeje. Kvalita se oceňuje podle tvaru, síly, mohutnosti a vzhledu paroží, hodnotí se např. počet výsad, délka lodyh, očníků a opěráků, obvod růží, váha celého paroží atd.


Příběh židlochovických muflonů

Přestože mufloni se objevili v zemích střední Evropy až ve druhé polovině 19. století jako lovná zvěř chovaná v oborách, byli přemístěni z Vídně na Mikulovsko až počátkem století dvacátého. Ze všech druhů lovné zvěře v českých honitbách proslavili Českou republiku nejvíce. Kvalitou chovu i počtem kusů patříme k absolutní špičce. I když se mezi odborníky vedou diskuse o nepůvodnosti muflonů v naší krajině, daří se u nás muflonům velmi dobře a v české přírodě se bez větších problémů zabydleli.

Všechny příběhy myslivosti

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše