TECHAGRO

Novinka. Ocenění pro exponáty podporující zadržení vody v půdě

Stejně jako v předchozích ročnících bude součástí brněnských zemědělských a lesnických veletrhů soutěž Grand Prix Techagro, Silva Regina a Biomasa, v níž odborná komise vybere z přihlášených exponátů ty nejlepší a udělí jim ocenění, které vystavovatelé převezmou na slavnostním večeru první den veletrhu.

V soutěži připravily Veletrhy Brno pro letošní ročník významnou inovaci. Přihlášené exponáty se mohou ucházet o plaketu Soil water retention friendly, která potvrdí příznivé působení stroje nebo technologie na půdní vlastnosti vedoucí ke zlepšení retenční funkce půdy.

Toto rozšíření soutěže je reakcí jednak na stále zhoršující se vlastnosti půdy nejen v České republice a jednak na globální klimatickou změnu a z ní plynoucí změny v rozložení srážek. Velká sucha, která se poslední desetiletí opakovaně vrací a již v květnu či červnu je půda vyschlá až metr pod povrch, jsou velký problém. Zemědělci odepisují velké části své úrody. „Vše se dá řešit, ale musí se přemýšlet o použité technice, technologii, skladbě plodin a vzít v potaz změny srážkového režimu, které nastávají,“ říká Jiří Mašek, šéf letošní poroty a také děkan Technické fakulty na České zemědělské univerzitě v Praze.

Vláhy a srážkových úhrnů podle něj nepřichází v rámci České republiky zase o tolik méně jako před několika desítkami let, ale přichází jindy a zejména s jinou intenzitou a mění se i v jednotlivých regionech. Nejsou to dlouhodobé deště, ale prudké lijáky jen v několika dávkách. V řadě případů po takových prudkých srážkách se na povrchu půdy vytváří nepropustná krusta, po níž voda z dalšího lijáku steče pryč a nemá šanci se vsáknout. Hlavně na jižní Moravě pak opravdu došlo k masivnímu poklesu srážek se všemi negativními vlivy na krajinu i zemědělskou produkci. „Z pohledu celé republiky je tak srážkový úhrn sice nižší, než býval, ale nikoliv drastický. Nastává doba, kdy je potřeba se mu přizpůsobit a co největší množství „rychle spadlé“ vody udržet v krajině,“ poznamenal Mašek.

Ke zmírnění důsledku může pomoci kvalitní půda, která je schopna zadržet co největší množství vody. K ní se lze „dopracovat“ i použitím vhodných strojů a technologií. Proto bylo do soutěže Grand Prix zařazeno udělení speciální plakety, které pomůže zvýraznit stroje a technologie zlepšující retenční vlastnosti půdy. V nové kategorii Soil Water Retention Friendly nelze přesná kritéria stanovit. „Je to o přístupu či filosofii, zda přihlášený exponát naplňuje myšlenku zadržení vody v krajině. Mohu slíbit za celou komisi, že exponáty přihlášené do této kategorie zodpovědně zhodnotíme, jak podle popisu tak při návštěvě na stánku v průběhu hodnocení. Přizvali jsme letos kolegy, kteří se tímto tématem a technologiemi na zadržení vody v krajině dlouhodobě zabývají. Obecně půjde o to vybrat zařízení, která jsou k půdě přátelská, což může být třeba i typem pojezdového mechanizmu,“uvedl předseda hodnotitelské komise.

Speciální stroje přátelské k půdě se sestavují a vyvíjejí, nakonec ale vždy záleží na zemědělci, zda jej použije ve správnou dobu. „Technika a technologie, to je alfa a omega. Jenže… Můžeme mít velmi kvalitní a promyšlený stroj, ale pokud jej použijeme v nevhodnou dobu, například kdy půda není v optimální vlhkosti, uděláme víc škody než užitku. Působením pracovních nástrojů i pojezdového mechanizmu dojde k nežádoucímu zhutnění půdy, čímž se změní její objemová hmotnost i její pórovitost a srážková voda pak nemá šanci se vsakovat,“ vysvětlil Mašek.

Komu bude premiérová plaketa, a také další ocenění v soutěži Grand Prix, udělena, se rozhodne v pátek 6. a sobotu 7. dubna, kdy se na brněnském výstavišti sejde celá osmnáctičlenná porota. „Jde o lidi, o nichž vím, že se v oboru perfektně orientují, s nimiž se potkávám na nejrůznějších konferencích, znám jejich přednášky i výsledky vědecké činnosti,“popsal svůj výběr šéf komise.

Jiří Mašek se funkce ujal již podruhé a navíc zemědělské technice se věnuje celý svůj život. Jaké jsou momentálně trendy v tomto oboru? „Jednoznačně zvětšující se šíře záběru. Stroje se pak musejí méně otáčet a na poli je tak méně přejezdů, které mohou půdu poškozovat. Jenže pokud chceme větší pracovní záběr, musíme použít silnější a tedy i těžší traktor. Pak ale záleží na pneumatikách případně jiném typu podvozku… Vše se dá řešit, ale musí se přemýšlet. Nesmíme nikdy dopustit to, aby se z půdy stal jen „držák na kořeny“, ale aby i nadále půda zůstala živým organizmem, který bude symbioticky koexistovat s lidským druhem,“ dodal.

Složení letošní poroty

doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D, předseda komise
Ing. Peter Pernis, tajemník komise
prof. Ing. František Bauer, CSc.
doc. Ing. Jiří Fryč, CSc.
Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.
doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
prof. Dr. Ing. František Kumhála
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
prof. Ing. Vladimír Rataj, Ph.D.
doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.
Ing. David  Hájek, Ph.D.
Dr. Timo Oksanen
Dipl.-Ing. Till-Fabian Minßen
Ing. Jiří Souček, Ph.D.
prof. Dr. Denis Stajnko
Ing. Petr Novák, Ph.D.
Ing. Václav Stránský

 

Voda není samozřejmost

Zásady pro zemědělství a lesnictví

 1. Vpravujte organickou hmotu do půdy.
 2. Při osevu širokořádkovými plodinami používejte meziplodiny.
 3. Po pozemcích jezděte po stejných trasách v kolejových řádcích, aby zůstaly nezhutněné pásy půdy.
 4. Na svazích provádějte orbu po vrstevnicích a osévejte pásy travních porostů.
 5. Střídejte bezorebné hospodaření s šetrnou orbou ke vhodným plodinám.
 6. Na vhodných místech obnovujte nebo udržujte mokřady.
 7. Budujte rybníky, retenční nádrže a vhodné zasakovací plochy.
 8. Zřizujte remízky a větrolamy.
 9. Pro práci v lesích volte příznivé období a vhodnou techniku v technologiích šetrných k lesní půdě.
 10. Vysazujte a obnovujte smíšené lesy místo monokultur jehličnanů.

 

Zásady pro obce a zastavěná území

 1. Zadržujte dešťovou vodu k dalšímu použití do zásobníků a nádrží.
 2. Šetrně využívejte tekoucí a stojaté povrchové vody i vody podzemní.
 3. Místo nepropustných povrchů komunikací používejte propustnou dlažbu.
 4. Rozšiřujte zelené plochy a podle možností je osázejte vhodnými dřevinami.
 5. Dešťovou vodu ze zpevněných ploch odvádějte na zasakovací místa.
 6. U nových staveb upřednostňujte konstrukce rovných „zelených“ střech.
 7. Motivujte stavebníky k odvádění dešťové vody na zasakovací místa.
 8. Zastavujte pouze půdu s nižší bonitou a menší schopností zadržet vodu.
 9. Sníh odklízejte na místa, kde se po rozpuštění může zasáknout do půdy.
 10. Systematicky uplatňujte principy šetrného hospodaření s vodou v plánech územního rozvoje.

 

Zásady pro veřejnost

 1. Neodkládejte opravy zařízení, z nichž uniká voda, například kapající vodovodní baterie.
 2. Při čištění zubů nenechávejte vodu volně téct.
 3. Dávejte přednost sprchování před koupáním ve vaně. Používejte úsporné sprchovací hlavice.
 4. Nemyjte nádobí pod tekoucí vodou.
 5. Myčku na nádobí pouštějte jen plnou.
 6. U pračky využívejte její plný objem, při koupi nové pračky sledujte také spotřebu vody.
 7. Zahradu zavlažujte dešťovou vodou zachycenou do sudů nebo vodních nádrží.
 8. Zahradu zalévejte ráno nebo večer.
 9. Respektujte případný zákaz používání vody k závlaze a pro zahradní bazény.
 10. Používejte dvoudávkové splachovací zařízení.

Zpracováno praktiky a odborníky Mendelovy univerzity v Brně a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše